De digitale voorwaarde voor een sustainable supply chain

16 april 2019

Digitalisering is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. We kopen, verkopen, ruilen en delen online. We vergelijken op basis van prijs en maken gebruik van allerlei aanvullende diensten die worden aangeboden samen met het fysieke product. Wat zijn de voorwaarden voor een digitale sustainable toekomst? Waar staan wij nu en wat moet er toch anders?

Het grote belang van digitalisering binnen de supply chain lijkt nog wel eens te worden onderschat, terwijl het een essentiële bijdrage kan leveren aan het realiseren van maximale toegevoegde waarde tegen minimale kosten voor eindgebruikers. Hierbij kan worden gedacht aan automatisering van bedrijfsprocessen vanuit een holistische aanpak, volledige supply chain zichtbaarheid en informatie uit data te allen tijde gereed voor interpretatie intern en extern. Binnen deze fase, E-business, focussen planners zich op de essentie van hun werk, namelijk het realiseren van de perfecte balans tussen demand en supply in de keten. Deze balans maakt daarbij ook een nog veel belangrijker doel mogelijk, namelijk een sustainable supply chain. Een digitale supply chain is haalbaar, maar een omslag in denken is dan wel noodzakelijk.

Waar staan we nu?

In de huidige situatie is er vaak onvoldoende sprake van een focus op het balanceren van demand en supply veroorzaakt door:

  1. Een gebrek aan afstemming tussen de informatie- en de fysieke stroom;
  2. Het ontbreken van informatievoorziening middels geautomatiseerde eind tot eind bedrijfsprocessen.

Het doel van afstemming van de informatiestroom met de fysieke stroom is het creëren van flow in de supply chain. Dit betekent dat de juiste informatie op het juiste moment en op de juiste locatie aanwezig moet zijn, bij voorkeur zonder handmatige handelingen. Dit is intern al vaak een uitdaging, maar de informatiestroom beperkt zich niet tot intern. Alle binnenkomende en uitgaande zendingen dienen bijvoorbeeld te zijn voorzien van de juiste documentatie. Zonder automatisering en afstemming is er een reële kans op het missen van of een incorrect document. Het gevolg is niet alleen wachttijden en dubbele handelingen in het magazijn, maar ook extra handelingen voor zowel klant, leverancier als vervoerder om dit alsnog georganiseerd te krijgen.

De noodzaak tot afstemming gaat echter veel verder. Zo wordt bijvoorbeeld normaliter een afleverdag afgesproken, eventueel met een specifiek slot. In een niet geautomatiseerde en afgestemde situatie zal een te vroege of een te late aanlevering niet bekend zijn bij het magazijn. Dit heeft tot gevolg dat het inbound magazijn niet optimaal kan worden aangestuurd en wachttijden ontstaan voor de vervoerder. Dit werkt verder door, doordat een te late aanlevering ook gevolgen kan hebben voor de productie van die dag en uiteindelijk de levering naar de klant.

Zo zijn tal van voorbeelden te bedenken die de supply chain flow verstoren. De hoofdtaak van de planner wordt hierdoor vooral het oplossen van allerlei verstoringen om de flow toch zoveel mogelijk te waarborgen. Hierbij valt te denken aan herziening van de korte termijnplanning, het inzetten van koeriers en het inbouwen van meer veiligheid onder andere door voorraadbuffers en extra personeel. Er ontstaat een soort van crisiscentrum met constant getelefoneer en binnenkomende mensen om alle brandjes te blussen. Daarbij geldt dat planners elke dag dermate vol zitten met uitvoeren van taken en ‘troubleshooting’, dat er ook geen ruimte is voor het structureel voorkomen van de verstoring. Oftewel, we blijven in hetzelfde cirkeltje werken. In een dergelijke situatie staat niet alleen de leverbetrouwbaarheid onder druk, maar zorgen de vele verspillingen ook voor onnodig hoge supply chain kosten.

De tweede benoemde oorzaak is het gebrek aan real-time beschikbaarheid van informatie vanuit geautomatiseerde eind tot eind bedrijfsprocessen. Planners zijn vooral bezig met het verzamelen, verwerken en corrigeren van data, zelfs in die mate dat het doel waarom ze dat doen, niet wordt gehaald. Er is namelijk dermate veel tijd gespendeerd aan het voorbeiden van de informatie dat er geen tijd meer is om ermee te werken. Ook is de informatie dan al achterhaald en niet meer bruikbaar, intern en extern. Dit is vaak zichtbaar in de voorbereiding op het S&OP-proces, waarbij de daadwerkelijke demand en supply afstemming tussen planners amper plaatsvindt. In een dergelijke situatie zal er ook onvoldoende inzicht zijn in de status van de supply chain.

Wat daarbij opvalt, is niet alleen dat er vaak onvoldoende noodzaak lijkt te zijn vanuit het management om hier prioriteit aan te geven en een structurele oplossing te faciliteren, maar ook dat er genoeg mensen zijn, die een dergelijke organisatie als prettig lijken te ervaren. Het is dan lekker ‘dynamisch’ en dat is fijn, want anders is het maar saai. En zolang daarbij ook nog eens voldoende winst wordt gemaakt, is er ook geen noodzaak om te veranderen. Het gaat toch goed zo?

Waarom moet het toch anders?

Naast het feit dat een klant beter kan worden bediend, er flink kan worden bespaard, doorlooptijd verkort en het personeel meer wordt uitgedaagd, is er nog een reden om toch eens naar de digitalisering van je bedrijf te kijken. Er is een toenemende focus naar sustainability, bestaande uit het elimineren van schade aan klimaat en milieu en welvaart en welzijn voor elke medewerker. Dit gaat van schone lucht en optimale mobiliteit in steden tot voldoende te eten en verantwoorde werkomstandigheden aan het begin van de keten.

Juist supply chain aansturing kan een wezenlijke bijdrage leveren aan het realiseren van een sustainable supply chain, waarbij te denken valt aan het optimaliseren van de transportstromen tijdens de last mile delivery, maar ook in de hele supply chain daarvoor. Alleen al door de realisatie van demand en supply balancering binnen een organisatie kunnen significante sustainability resultaten worden geboekt, wat wordt versterkt door samenwerking in de keten.

De realisatie van ketenregie

Ketensamenwerking is een basiselement van E-business. Het kan bestaan uit het afstemmen van de fysieke- en informatiestroom door afspraken te maken over aanleveringen en het geautomatiseerd sturen van documenten en besturingsinformatie en het overnemen van activiteiten. Op bilateraal niveau kan men daarbij wellicht nog uit de voeten door het sturen van Excel-bestanden of documenten per email of door het opzetten van EDI, op multilateraal niveau wordt dit uitvoerend bijna onmogelijk.

Ketenregie, de volgende fase in ketensamenwerking, is de toekomst van supply chain aansturing, niet alleen verticaal maar ook horizontaal. Verticaal wordt de supply chain gezamenlijk integraal aangestuurd, maar ook horizontaal wordt er samengewerkt, waarbij bijvoorbeeld kan worden gedacht aan het bundelen van de last mile delivery, zodat veel minder verkeer in de stad noodzakelijk is. Daarbij komt ook de tendens naar een circulaire supply chain, waarin afval niet meer bestaat. Lineaire supply chains zijn niet de toekomst, er ontstaan netwerken.

Inkoop krijgt hierbij een primaire rol in deze value chain, enerzijds door het faciliteren van partnerships, met als uitgangspunt ketenintegratie en demand en supply afstemming op supply chain niveau, anderzijds door leveranciers te selecteren die hernieuwbare en/of gifloze producten kunnen leveren om zo de circulaire supply chain te realiseren.

Een combinatie van ketenregie, aangestuurd vanuit een Integrated Business Planning proces en vergaande digitalisering in combinatie met een focus op sustainability realiseert de externe doelstellingen van een organisatie:

  1. Maximale toegevoegde waarde tegen minimale kosten, oftewel customer excellence;
  2. Een supply chain, zonder enig negatief gevolg voor klimaat, milieu en mens.

Het Value Adding Supply Chain huis laat deze samenhang zien.

 

Digitale planning

Het belang van digitalisering wordt zichtbaar door verder in te zoomen op supply chain aansturing. Hierbij geldt dat hoe volwassener een bedrijf wordt en hoe meer men samenwerkt met andere partijen, hoe groter het belang van digitalisering wordt:

  • Operationeel: het realiseren van een geautomatiseerd / gerobotiseerd primair proces ten behoeve van het verkorten van de doorlooptijd, zodat snelheid en flexibiliteit tegen minimale kosten worden gerealiseerd. De grote ontwikkelingen op het gebied van Internet of Things helpen daarbij om dit proces te sturen op basis van exception management in plaats van dagelijkse aansturing. Daarbij komt de realisatie van real time inzicht in de supply chain, op basis van people, planet, profit;
  • Tactisch: de daadwerkelijke afstemming tussen demand en supply vindt plaats op tactisch niveau middels het Integrated Business Planning proces. Geautomatiseerde bedrijfsprocessen en supply chain zichtbaarheid zijn hiervoor dus noodzakelijk, helemaal op supply chain niveau. Het expert-artikel “Sales & Operations planning – de basis voor Integrated Business Planning” biedt een roadmap voor een succesvolle implementatie. De ontwikkelingen op het gebied van artificial intelligence helpen om inzicht in de supply chain te vergroten;
  • Strategisch: waar het tactische niveau vooral is gericht op de daadwerkelijke uitvoering van de demand en supply balancering is het strategische niveau gericht op de supply chain inrichting, de realisatie van ketenregie met een duidelijke missie, visie en strategie en het uitdragen van een business analytics cultuur, waarbij het interpreteren van informatie uit data en daarop anticiperen basis wordt voor de algehele supply chain aansturing.

Een dergelijke supply chain aansturing staat dus haaks op de nog vaak voorkomende huidige situatie. Planners worden daarmee in plaats van uitvoerend veel meer analist en gaan diverse scenario’s analyseren en verbeteringen doorvoeren ten behoeve van het realiseren van de perfecte balans tussen demand en supply in de supply chain, waarbij er sprake is van flow in de supply chain. Uitzonderingen die altijd kunnen ontstaan worden opgelost en vervolgens structureel voorkomen.

Supply chain maturity business analytics laat de diverse fasen zien van business analytics ten behoeve van digitale planning.

 

Business informatiemanagement:

Er is niet alleen een omslag in denken noodzakelijk vanuit het aansturen van een supply chain, maar ook vanuit de organisatie, zodat digitalisering daadwerkelijk wordt beschouwd als concurrerend voordeel. Digitalisering wordt een kernfunctie binnen organisaties, samen met operations, marketing en ontwerp en daarmee onderdeel van het managementteam. De CIO is verantwoordelijk voor de digitale strategie en het uitdragen van een business analytics cultuur, maar ook voor de uitvoering van de strategie van strategisch tot operationeel niveau, genaamd business informatiemanagement.

Een digitale supply chain vraagt systeemdenken, met als uitgangspunt dat eind tot eind processen altijd zijn verbonden met andere processen en dus aanpassingen altijd consequenties hebben binnen het grotere geheel. Het geheel dient het meest optimale resultaat te realiseren. Bedrijven hebben daarvoor intermediairs nodig die in staat zijn de behoefte aan informatievoorziening op te halen vanuit de business en mogelijke digitale oplossingen vanuit IT en deze ook te relateren aan het huidige eind tot eind bedrijfsproces. Deze ondersteunende functie gaat dus samen met onder andere de planners werken aan de realisatie van digitale planning of afstemming van de informatie- met de fysieke stroom, maar ook samenwerkende partijen verbinden door softwaresystemen te integreren. Uiteindelijk ontstaat een laatste fase van digitalisering, de E-Enterprise.

Dit is een traject van lange adem, waarbij focus moet blijven op het uiteindelijke doel, een value chain die maximale toegevoegde waarde biedt tegen minimale kosten en sustainable is, oftewel de Value Adding Supply Chain. Het vergt in eerste instantie investering, maar het realiseert waar het uiteindelijk echt om gaat; een aarde die niet verder wordt verpest en waarbij iedereen op aarde een goed leven kan leiden.

Deze blog is geschreven naar aanleiding van de door UC Group gegeven kennissessie in het iSHARE theater tijdens de ICT & Logistiek beurs 2018. UC Group is implementatiepartner van iSHARE en ziet iSHARE als voorwaarde om ketensamenwerking op multilateraal niveau te realiseren.

 

Wouter Eijkelkamp

Partner UC Group sustainability & innovation

Supply chain (planning) manager & business process manager.

 

Bronnen:

Autry, C.W., Goldsby, T.J., Bell, J.E. (2013). Global macrotrends and their impact on supply chain management. New Jersey: FT Press.

Pearlson, K.E., Saunders, C.S. (2013). Strategic management of information systems. Singapore: John Wiley & Sons.

Visser, H., Goor, A.R van (2004). Werken met logistiek. Houten: Stenfert Kroese.

Visser, M., Sikkenga, B. (2015). E-business. Groningen/Houten: Noordhoff uitgevers.

 

 

 


https://www.ucgroup.nl/de-digitale-voorwaarde-voor-een-sustainable-supply-chain/

Deel dit artikel:

Deel dit object op Facebook Twitter dit object Deel dit object op Linkedin width= Deel dit object op Google+ E-mail dit object Whatsapp dit object Kopieer link